www.yanevbg.com

  English Version

НАВИГАЦИЯ

 
ПРОДУКТИ
Изпарители
Кондензатори
Водни Топлообменници
Други топлообменници
Радиатори за отопление
Слънчеви системи
Авторадиатори
 
НОВИНИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Информация за сключен договор
По проведена от "ЯНЕВ-ЯНЕВИ-С-ИЕ" СД процедура за определяне на изпълнител-открит избор с обект: “ Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на:
  1. Екструдер за плоско двуслойно фолио – 1бр.;
  2. Машина за картонени чаши – 1бр.”.


Този документ е създаден по проект № BG161PO003-2.1.13-0118-C0001/30.10.2012г.- „Повишаване конкурентоспособността на "ЯНЕВ-ЯНЕВИ-С-ИЕ" СД чрез диверсификация на продукцията и оптимизиране на производствената дейност”, Бенефициент: "ЯНЕВ-ЯНЕВИ-С-ИЕ" СД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЯНЕВ-ЯНЕВИ-С-ИЕ" СД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.web design: www.bestbg.net

 Всички права запазени © 2005 - 2006 СД Янев и Яневи